Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem
We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa
REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH
PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKAT MARTY DRZEWIECKIEJ
ZA POMOCĄ SERWISU INTERNETOWEGO
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania przez adwokata Martę Drzewiecką porad prawnych za pośrednictwem serwisu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej www.adwokatdrzewiecka.pl (dalej: „Usługi”).
§2
Określenie podmiotu świadczącego Usługi drogą elektroniczną
Usługi świadczy adwokat Marta Drzewiecka, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej 116 lok. 19, NIP: 118-183-71-61, REGON: 221112943, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku pod numerem 1809.
§3
Objaśnienie określeń regulaminowych
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć w sposób następujący :
1. Regulamin - niniejszy akt określający warunki świadczenia Usług.
2. Usługodawca – podmiot określony w §2 powyżej.
3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z zamówionej Usługi świadczonej drogą elektroniczną na pośrednictwem strony internetowej
www.adwokatdrzewiecka.pl.
4. Serwis - internetowy serwis porad prawnych dostępny pod adresem www.adwokatdrzewiecka.pl, za
pośrednictwem którego świadczone są Usługi.
5. Usługi – udzielane odpłatnie Usługobiorcom, na pośrednictwem Serwisu, porady prawne stanowiące odpowiedzi
na zadane pytania, wśród których wyróżnia się :
a) Porady prawne – odpowiedzi na pytania zadane przez Usługobiorców;
b) Pytania dodatkowe – pytania zadawane przez Usługobiorców zawierające prośby o dodatkowe wyjaśnienie
udzielonej Porady prawnej;
c) Opinie prawne - kompleksowe analizy prawne przedstawionego stanu faktycznego oparte na przepisach
prawa;
d) Pisma procesowe - projekty dokumentów spełniających prawne wymogi formalne przewidziane dla pisma
procesowego przez przepisy prawa;
e) Umowy - projekty umów sporządzane w oparciu o przedstawioną treść umowy lub stan faktyczny;
f) Opiniowanie umów – opiniowanie przesłanej przez Usługobiorcę umowy.
§4
Usługi
1. Usługi obejmują wszelkie usługi pomocy prawnej w szczególności: udzielanie Porad prawnych, sporządzanie
Opinii prawnych, sporządzanie projektów Pism procesowych, wezwań, wniosków, podań i innych podobnych
dokumentów, sporządzanie projektów Umów i jednostronnych oświadczeń woli.
2. Usługodawca wykonuje usługi zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej.
3. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wykonania.
4. Usługi są świadczone przez Usługodawcę odpłatnie.
§5
Warunki korzystania z Usług
1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Usług jest akceptacja Regulaminu oraz zapłata wynagrodzenia
Usługodawcy.
2. Usługobiorca przez wysłaniem zapytania potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.
3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym
czasie.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
§6
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka
internetowa z obsługą plików typu cookie, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty
elektronicznej.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Usługobiorcę do
wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
się posługuje.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do
serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym
awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz
nieprzestrzeganiem Regulaminu.
§7
Autorskie prawa majątkowe
1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie należą do Usługodawcy.
2. Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
3. Treści zawarte w Serwisie lub stanowiące Usługę nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub
w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy.
§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przesłanych wraz z zamówieniem danych
osobowych. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych
w celu świadczenia Usług i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
2. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Usługodawca wyraża zgodę na umieszczenie swojego logo i firmy na liście Klientów Usługodawcy w materiałach
reklamowych oraz na stronie internetowej Usługodawcy.
§9
Umowa o świadczenie Usług
1. Na podstawie wysłanego przez Usługobiorcę zamówienia i po zapłacie zaakceptowanego przez Usługobiorcę
wynagrodzenia, Usługodawca zobowiązuje się wykonać drogą elektroniczną Usługę, w oparciu o ustawodawstwo
polskie.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia
na rachunku bankowym Usługodawcy.
§10
Wykonanie Usługi
1. W celu skorzystania z Usługi Usługobiorca wpisuje w formularzu, znajdującym się na stronie internetowej
www.adwokatdrzewiecka.pl, swój adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu oraz przedstawia zagadnienie
prawne, które jest przedmiotem wyceny przez Usługodawcę.
2. Wycena jest bezpłatna i zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, po zapłacie którego Usługodawca
zobowiązuje się świadczyć Usługi.
3. W dni robocze Usługobiorca otrzymuje wycenę w przewidywanym terminie do 12 godzin od momentu
przedstawienia przez Usługobiorcę zagadnienia prawnego. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych
od pracy termin ten wynosi do 24 godzin.
4. Wycena uwzględnia w szczególności stopień skomplikowania sprawy, a także nakład pracy Usługodawcy
w celu pełnego i rzetelnego opracowania Usługi.
5. Usługodawca zastrzega sobie – dla celów dokonywanej wyceny – prawo do zadania dodatkowych pytań służących
doprecyzowaniu zbyt ogólnie przedstawionego przez Usługobiorcę zagadnienia, w tym również prawo do
przesłania dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi, w szczególności podlegających opiniowaniu umów,
regulaminów itp.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny i świadczenia Usługi w przypadku, gdy pytanie zawiera
treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub naruszające dobra osób trzecich albo nie dotyczy zagadnienia
prawnego, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od przedstawienia pytania wraz
z podaniem powodu odmowy realizacji Usługi.
7. Wycenę i numer rachunku bankowego Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres poczty
elektronicznej.
8. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z korzystania z Serwisu po dokonaniu wyceny, nie ponosi on z tego
tytułu żadnych kosztów. Wycena traci ważność po upływie 7 dni.
9. W przypadku skorzystania z Usługi po upływie 7 dni od przedstawienia Usługobiorcy wyceny, wycena dokonywana
jest na nowo, nawet jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie.
§11
Zapłata za Usługi
1. Opłata za Usługę następuje w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
2. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z zapłatą za Usługę.
3. Rozpoczęcie wykonywania Usługi może nastąpić po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy: marta.drzewiecka@o2.pl. W przypadku nieprzesłania potwierdzenia,
Usługa kierowana jest do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
§12
Wyłączenie prawa odstąpienia
Dokonując opłaty za wykonanie Usługi, Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
§13
Faktura VAT
1. Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, powinien przesłać
Usługodawcy prośbę o wystawienie faktury wraz z niezbędnymi danymi (nazwę, adres i NIP).
2. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu i przesłanie jej pocztą na adres wskazany
przez Usługobiorcę.
3. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za Usługę.
Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe.
§14
Świadczenie Usług
1. Usługodawca świadczy Usługi w terminie przewidywanym do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia
na koncie bankowym Usługodawcy lub przesłania potwierdzenia przelewu. Jeżeli w/w termin świadczenia Usługi
kończy się w dniu wolnym od pracy lub w sobotę przewidywane świadczenie Usługi może nastąpić do godz. 20
w kolejnym dniu roboczym.
2. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji Usługi może ulec przedłużeniu do 72 godzin. O konieczności
przedłużenia czasu realizacji Usługi, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową.
3. Świadczenie Usługi polega na umieszczeniu tekstu odpowiedzi na pytanie lub przekazanie tej odpowiedzi za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Do treści Porady Usługodawca może załączyć inne dokumenty, takie jak orzeczenia sądów lub innych organów,
o ile mają one związek z treścią odpowiedzi.
5. W razie konieczności, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne będzie zapoznanie z treścią
dokumentów, w szczególności: umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych, postanowień,
orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp. Usługodawca ma prawo wezwać drogą elektroniczną Usługobiorcę do
dostarczenia koniecznych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. W przypadku, gdy zakres Usługi prawnej albo stopień skomplikowania problemu przedstawionego do rozwiązania
znacząco odbiega od wstępnych ustaleń, poczynionych w szczególności na podstawie informacji przekazanych
przez Usługobiorcę przed przesłaniem w/w dokumentów, Usługodawca zaproponuje podwyższenie ceny
i ewentualne wydłużenie terminu wykonania Usługi.
7. W przypadku, gdy Usługobiorca na zmienione, zgodnie z punktem poprzedzającym, warunki wykonania Usługi
zgody nie wyrazi, wpłacona kwota podlega zwrotowi w całości na konto Usługobiorcy.
8. Zakres świadczonych Usług jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w
zapytaniu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Usługi udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego
stanu faktycznego przedstawionego przez Usługobiorcę bądź nieprawidłowo sformułowanego problemu
prawnego.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Usługobiorcę Porad prawnych, Opinii,
Pism czy Umów.
11. Usługodawca gwarantuje świadczenie Usług zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym; z uwagi na brak
powszechnie wiążącej wykładni przepisów prawnych, Usługodawca zaprezentuje własny pogląd w sprawie,
w której mają zastosowanie normy prawne budzące rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie lub doktrynie.
§15
Pytania dodatkowe
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych w terminie do 3 dni od chwili udzielenia
odpowiedzi na pytanie pierwotne, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na
dzień zadania pytania pierwotnego.
2. Za udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie będzie pobierane dodatkowe wynagrodzenie.
3. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę
i przedstawia wycenę odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany udzieleniem mu
odpowiedzi na pytanie dodatkowe niezwiązane z pytaniem pierwotnym, udzielenie odpowiedzi następuje po
zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy kwoty wskazanej w wycenie pytania dodatkowego
niezwiązanego z pytaniem pierwotnym.
§16
Odmowa udzielenia Porady
1. Usługodawca może odmówić udzielenia Porady, jeżeli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady z kodeksu etyki zawodowej adwokata.
2. Usługodawca może odmówić udzielania Porady, jeżeli zagadnienie prawne przedstawione przez Usługobiorcę
dotyczy dziedzin prawa, w których Usługodawca nie jest specjalistą.
3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o niemożliwości świadczenia
Usług oraz zwróci niezwłocznie Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie.
§17
Prawo do publikacji opinii
Usługodawca ma prawo opublikować w Serwisie opinię Usługobiorcy o świadczonych Usługach ze wskazaniem jego imienia i nazwiska bądź nazwy.
§18
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
marta.drzewiecka@o2.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą
reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy, z którego reklamacja wpłynęła do
Usługodawcy.
6. Jeżeli składający reklamację nie wniósł zastrzeżeń w ciągu 7 dni, to przyjmuje się, że odpowiedź reklamacyjna
została zaakceptowana przez Usługobiorcę.
7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy
akceptuje propozycję Usługodawcy.
§19
Ochrona danych osobowych
1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie,
udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia
Usług.
2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane Usługobiorców.
§20
Obowiązujące prawo
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy:
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze
zm.);
• ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.);
• ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze
zm.).
§21
Przepisy końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 2 listopada 2013 roku.
2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
3. Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Usługobiorca przesłał Usługodawcy zapytanie.
Jednakże w przypadku, gdy od dnia przesłania zapytania przez Usługobiorcę do dnia dokonania zapłaty za
wykonanie Usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania
zapłaty
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij