Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset
Kto milczy, okazuje zgodę, jeśli powinien i mógł mówić - zasada domniemania zgody

Specjalizacja

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH :

PRAWO HANDLOWE I CYWILNE :

 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej - statutów, umów spółek, regulaminów;
 • pomoc prawna przy tworzeniu nowych spółek i przekształceniach istniejących, a także ich likwidacji;
 • opiniowanie i reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, reprezentowanie i doradztwo na posiedzeniach władz spółek;
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach sądowych (w tym rejestracyjnych i karnych);
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym, w tym umów sprzedaży udziałów lub akcji;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych;
 • opracowywanie projektów porozumień, ugód, listów intencyjnych, regulaminów i zarządzeń;
 • udział w negocjacjach;
 • zaskarżanie uchwał organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.

PRAWO PRACY :

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych;
 • pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH :

 • rozstrzyganie spraw (w tym wydawanie opinii) dotyczących min. zakresu podmiotowego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, obowiązku ubezpieczeń, zbiegu dwóch lub kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych, rozliczania i opłacania składek, ulg i umorzeń z tytułu nieopłaconych składek, ustalania prawa do świadczeń, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS;
 • sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI :

 • udzielanie pomocy prawnej przy kupnie i sprzedaży nieruchomości;
 • świadczenie pomocy prawnej przy wynajmie lub dzierżawie nieruchomości;
 • bieżąca obsługa wspólnot mieszkaniowych.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE :

 • kompleksowa, bieżąca obsługa spółdzielni mieszkaniowych;
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności statutów i regulaminów;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółdzielni;
 • udział i doradztwo podczas posiedzeń organów spółdzielni;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, w tym związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółdzielni, jak i w sprawach o zapłatę;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów wykorzystywanych w bieżącej działalności.

OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH :

PRAWO CYWILNE :

 • analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • reprezentowanie Klientów między innymi w sprawach o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę, w sprawach przed sądami wieczystoksięgowymi.

PRAWO RODZINNE I OSOBOWE :

 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, zaprzeczeniem lub ustaleniem ojcostwa, władzą rodzicielską, przysposobieniem;
 • uczestnictwo w postępowaniach dotyczących podziału majątku dorobkowego małżonków;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia.

PRAWO SPADKOWE :

 • udzielanie konsultacji i porad prawnych w zakresie dziedziczenia i sposobów rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci;
 • reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek;
 • prowadzenie spraw związanych z wyjawieniem lub obaleniem testamentu.

SPRAWY MIESZKANIOWE :

 • reprezentowanie w sprawach o eksmisję, o zapłatę czynszu;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu;
 • analiza umów zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub deweloperami;
 • reprezentowanie w sporach ze spółdzielniami lub wspólnotami mieszkaniowymi.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI :

 • reprezentowanie w sprawach o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów.

PRAWO PRACY :

 • reprezentowanie w sprawach o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania;
 • opiniowanie umów, w tym o pracę i o zakazie konkurencji;
 • pomoc prawna na etapie rozwiązywania umowy o pracę.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH :

 • obsługa prawna w sprawach dotyczących min. obowiązku ubezpieczeń społecznych, zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń, zasad rozliczania i opłacania składek, umarzania zaległych należności oraz ulg w ich spłacie, ustalanie uprawnień do świadczeń, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS;
 • sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

PRAWO KARNE :

 • świadczenie obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
 • przygotowywanie i występowanie z powództwami adhezyjnymi;
 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych;
 • sporządzanie apelacji i kasacji.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI :

 • przygotowywanie upomnień, wezwań do zapłaty;
 • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, spłaty częściowej należności;
 • przygotowywanie ugód i porozumień;
 • prowadzenie spraw sądowych celem wyegzekwowania należności;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij